• youtube
  • facebook

Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để có lương hưu

Người lao động không tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc có thể tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện để có lương hưu về sau.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội hiện hành, người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Điều kiện về thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội để tính hưởng lương hưu, đối với người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện là 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội trở lên.

Hiện nay, mức lương hưu hằng tháng của lao động nam, được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội và tương ứng 19 năm đóng Bảo hiểm xã hội. Năm 2022, mức hưởng lương hưu hằng tháng của lao động nam tương ứng với 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội.

Mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ, đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội và tương ứng với 15 năm đóng Bảo hiểm xã hội.

Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng Bảo hiểm xã hội thì mức lương hưu của người lao động được tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, với người lao động không làm việc tại doanh nghiệp có thể tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nếu tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện từ 20 năm trở lên và đã đến tuổi nghỉ hưu thì người tham gia sẽ được nhận lương hưu hằng tháng.

Rút bảo hiểm xã hội một lần, mức hưởng sẽ giảm một nửa
Bình Dương thí điểm cách ly F1 tại nhà thế nào?
Tuổi trẻ Bình Dương, Bình Phước ‘san sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch’
create

Anh Thư / laodong.vn

Nguồn: https://laodong.vn/cong-doan/dong-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-de-co-luong-huu-979420.ldo